Husordensregler

Innledning

Husordensreglene skal være med på å gi beboerne best mulig boligforhold og sikre best mulig naboskap. Husordensreglene kan endres av styret.

Generelt

Andelseierne er ansvarlig for at felles eiendom blir holdt i forsvarlig stand. Eventuell dekning ved skade på eiendommen kan bli innkrevd av borettslaget etter alminnelige erstatningsregler. Andelseier har ansvar for egen leilighet inkludert røropplegg og elektrisk anlegg. Eventuelle endringer må utføres iht. offentlige forskrifter. Ingen må benytte felles trapperom for lagring av sykler, ski, kjelker eller andre større gjenstander. Det må ikke plasseres gjenstander, ledninger eller annet som blokkerer fullstendig stenging av branndører fra trapperom inn til hver etasje. Det er ikke anledning til å sette opp egne fastmonterte antenner, markiser, persienner, reklameskilt og lignende uten styrets godkjenning. Inngangsdørene og dør til garasje skal være låst. Hver enkelt er ansvarlig for plassering av sine eiendeler slik at de ikke skader eller er til ulempe for andre beboere eller tredjeperson.

Styret kan i konkrete tilfeller gi dispensasjon fra gjeldende regelverk

Henvendelser til styret

Alle henvendelser til styret bør i hovedsak skje skriftlig. Forslag og klagesaker leveres skriftlig og underskrevet.

Bruksoverlating

Søknad om utleie av egen bolig sendes styret via Boligbyggelaget Romerike, BORI. Kontrakten skal være godkjent av styret før oppstart av leieforhold.

Ved bruksoverlating skal kontrakt inngås mellom andelseier og leietaker. Kopi av denne legges ved søknaden.

Nødvendig dokumentasjon og skjemaer fås ved henvendelse til BORI.

Regler om ro i leilighetene

Det skal være ro i leiligheten mellom kl 23.00 og kl 06.00. Klager på støy må rettes til støyende beboere. Hvis ikke dette hjelper, skal klager rettes til styret.

 Søppel

Søppelrommet skal bare brukes for husholdningsavfall og papir/papp. Dette må pakkes forsvarlig. Kartonger, esker og papp må flatpakkes. Det er strengt forbudt å kaste brannfarlig avfall i søppelrommet. Spesialavfall og større ting er den enkelte beboers ansvar å få levert på godkjent deponi. Alle må hjelpe til å holde søppelrommet ryddig. Oppbevar ikke søppel i fellesområdene.

Det må ikke parkeres utenfor søppelrom. Renovatøren vil da reise ute å ta med seg søpla.

Røyking

Det er ikke lov å røyke i innvendige fellesområder. Ved røyking på egen terrasse eller fellesveranda må det påses at sigaretter og sneiper ikke kastes ned fra veranda.

Grilling og grilltilbehør

Det kan ikke benyttes kullgrill i borettslaget.

Iht. brannforskriftene skal det ikke oppbevares gassbeholdere i garasjeanlegget eller i kjellerboder. Gassbeholdere kan oppbevares på balkongen med god lufting og skjermet mot direkte sollys. Ha brannslokkingsapparat lett tilgjengelig ved grilling.

Markiser og persienner

Beboere som ønsker det, kan for egen regning montere markiser eller persienner på balkongen. På vinduer som ikke er på balkongen, tillates kun persienner. For at borettslaget skal få et best og mest mulig helhetlig utseende, skal det kun brukes produkter som er godkjent av borettslaget.

Fellesveranda

Fellesveranda kan brukes av alle beboere i borettslaget. Alle har et ansvar for at møblement og andre ting som står på veranda blir håndtert på forsvarlig måte og at det er ryddig når verandaen forlates Det er ikke anledning til å arrangere privatsamlinger på fellesverandaen uten forhåndsgodkjenning fra styret. Søknad sendes styreleder i god tid før et eventuelt arrangement.

Garasjer

Ved utleie av garasjeplasser til andre enn andelseiere i borettslag skal søknad sendes styret for godkjennelse. De som leier garasje skal ikke ha nøkkel til inngangsdørene, de skal bruke garasjeporten. Den enkelte leier må sørge for at plassen er fri for søppel.

Dyrehold

Dyrehold skal godkjennes av styret.

Vedtatt 09.05.11